Disclaimer

FoutePolitici.nl heeft de uiterste zorg besteed bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij FoutePolitici.nl. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker worden hergebruikt wanneer er bij het overdragen, het verveelvoudigen, het bewerken of het verspreiden ervan, een duidelijke bronvermelding geplaatst wordt dat verwijst naar FoutePolitici.nl. Zonder bronvermelding dient gebruiker eerst toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan te hebben gevraagd welke schriftelijk aan FoutePolitici.nl moet worden verzocht.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen sluitende garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Hierbij is voornamelijk gebruik gemaakt van openbare bronnen, al dan niet vrij toegankelijk cq tegen betaling uit het publieke domein, te weten krantenarchieven, de Koninklijke Bibliotheek, websites van de overheid, websites van de Europese Unie, websites van betrokken politieke partijen, Rechtspraak.nl, openbare informatie uit sociale media van betrokkenen, etc. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Wanneer u meent dat bepaalde informatie aanvulling behoeft, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Klik hier om terug te keren naar de hoofdpagina.